webteedinthailand@gmail.com      083-659-2828
ข้อตกลงในการลงประกาศ
หน้าแรก / cookie_policy
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 
             Teedinthailand.com ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกเปิดเผยโดยไม่มีการรับรองอย่างถูกต้องและใช้ในทางที่ผิดโปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด
1. วัตถุประสงค์ของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
         ทางเว็บไซต์ทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยให้คำมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศกำหนด
         เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทางเว็บไซต์จึงได้แจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ซึ่งจะอธิบายถึงลักษณะและเหตุผลของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ท่านทราบ
2. ข้อมูลส่วนบุคคลวัตถุประ สงค์ และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
         ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทางเว็บไซต์ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยทางเว็บไซต์อาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญา หรือการเข้าทำสัญญา หรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของทางเว็บไซต์ (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของทางเว็บไซต์และของบุคคลภายนอก (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต แล้วแต่กรณีเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
            1) ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน เช่น คำนำหน้า ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เพื่อการติดต่อประสานงานระหว่างทางเว็บไซต์และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าสมัครบริการ การใช้บริการ และการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ 
            2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการดำเนินการทำสัญญา เช่น ข้อมูลสำหรับการติดต่อประสานงาน สัญญาให้บริการ ข้อมูลการใช้บริการของลูกค้า ข้อมูลการชำระค่าบริการของลูกค้า หนังสือรับรองทางเว็บไซต์ หนังสือได้รับมอบอำนาจ ข้อมูลการเสนอราคาเพื่อการติดต่อประสานงานระหว่างทางเว็บไซต์และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าสมัครบริการ และการใช้บริการ
            3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการบริการ เช่น ข้อมูลการใช้บริการ ข้อมูลการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ข้อมูลข้อร้องเรียน ข้อมูลการชำระเงิน เพื่อการติดต่อประสานงาน และการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ
3. การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
         ทางเว็บไซต์จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เท่านั้น ในกรณีที่ทางเว็บไซต์มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ทางเว็บไซต์จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบและอธิบายถึงฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
         ทางเว็บไซต์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ทางเว็บไซต์แจ้งแก่ท่านตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ทางเว็บไซต์อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็น และ/หรือสามารถกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
5. การเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
         ทางเว็ปไซต์อาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
           1) ทางเว็ปไซต์อาจจำเป็นต้องเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังเว็ปไซต์ในเครือ หรืออนุญาตให้ทางเว็ปไซต์ในเครือนั้นเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
          2) ผู้ให้บริการของทางเว็ปไซต์ ทางเว็ปไซต์อาจว่าจ้างทางเว็บไซต์อื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของทางเว็ปไซต์ หรืออำนวยความสะดวกในการมอบบริการให้กับท่าน โดยทางเว็บไซต์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
          3) พันธมิตรทางธุรกิจของทางเว็ปไซต์ ทางเว็ปไซต์อาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจของทางเว็ปไซต์ เพื่อดำเนินธุรกิจและบริการ 
          4) บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด ในบางกรณีทางเว็บไซต์อาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลอื่น ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับทางกฎหมาย
6. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
         ทางเว็บไซต์ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการการดำเนินการกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบตามที่กฎหมายกำหนด
 7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
         สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้มีดังต่อไปนี้
           1) ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของทางเว็บไซต์ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
          2) คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
          3) ขอให้ทางเว็บไซต์ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
          4) ขอให้ทางเว็บไซต์ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
          5) ขอให้ทางเว็บไซต์ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
8. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
       ทางเว็บไซต์ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานและประสานงานของทางเว็บไซต์เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
9. การใช้คุกกี้ (Cookies)
         คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเว็บบราวเซอร์ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเราได้ 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน
อ่านเพิ่มเติม ยอมรับ